Natjecaj za radno mjesto Strucni suradnik

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE NEDELIŠĆE Nedelišće, 08.06.2017.

 

Na temelju članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma („Narodne novine“ broj 152/08) i članka 48. Statuta Turističke zajednice Općine Nedelišće, sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće, te Odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Nedelišće, donesenoj na 18. sjednici, održanoj 06.06.2017. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Nedelišće raspisuje

 

NATJEČAJ Za radno mjesto Stručni suradnik

u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće

– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, na puno radno vrijeme,

uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca.
Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 23/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće i to:

 

  1. da ima završen preddiplomski ili diplomski studij društvenog smjera, humanističkog smjera ili geografije;
  2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu;
  3. da poznaje jedan strani svjetski jezik;
  4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;
  5. da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete, ali nema položen stručni ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis; – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice); – dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome); – dokaz o traženom radnom iskustvu:

  1. a) elektronički zapis odnosno preslika potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i
  2. b) preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima u struci; – dokaz da poznaje jedan strani svjetski jezik (svjedodžba, potvrda ili pisana izjava); – preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (odnosi se na kandidata koji ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu); – uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od 6 mjeseci).

Opis poslova: Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove i zadatke: – osmišljava i operativno provodi postupak kandidiranja projektnih prijedloga na nacionalne i međunarodne fondove,

– osmišljava, organizira i provodi provedbu projekata u Turističkom uredu,

– kontrolira i ovjerava financijsku dokumentaciju vezanu za provedbu projekata,

– surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama, medijima i putničkim agencijama,

– priprema, zajedno s predsjednikom TZ, sjednice Turističkog vijeća i skupštine TZ,

– priprema izvješća o napretku projekta i finalno izvješće,

– kontaktira i koordinira rad sa projektnim partnerima,

– obavlja organizacijsko operativne poslove kod organizacije turističkih manifestacija i uvođenja novih turističkih proizvoda,

– obavlja stručne i administrativne poslove Turističkog ureda,

– organizira prikupljanje, obradu i distribuciju informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području Zajednice,

– sudjeluje na sjednicama Zajednice,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora, odnosno predsjednika Turističke zajednice.

 

Ravnopravno se mogu natjecati i osobe bez položenog stručnog ispita za rad u turističkom uredu, koje su stekle potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, pod uvjetom da ispit polože u roku od godine dana od dana stupanja na rad.

 

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta. Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

 

Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta najkasnije do donošenja odluke o izboru kandidata, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

 

Na internet stranici Turističke zajednice Općine Nedelišće (www.tz-nedelisce.hr) objavljen je opis poslova, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i izvori za pripremanje kandidata. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objaviti će se na službenoj internet stranici Turističke zajednice Općine Nedelišće (www.tz-nedelisce.hr) najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja pri nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

 

Turistička zajednica Općine Nedelišće M. Tita 1, Nedelišće 40305 NEDELIŠĆE

s naznakom: „NE OTVARAJ – Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK“

 

Natječaj će se objaviti i na službenim internet stranicama (www.tz-nedelisce.hr) i oglasnoj ploči Turističke zajednice Općine Nedelišće.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Turistička zajednica Općine Nedelišće zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

 

 

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NEDELIŠĆE

 

Skip to content