Upute kandidatima

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE NEDELIŠĆE

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE

 

Vezano uz natječaj objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za zaposlenje Stručnog suradnika u Turističkoj zajednici Općine Nedelišće, od 09. lipnja 2017. godine, objavljujemo opis poslova i podatke o plaći navedenog radnog mjesta, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravne izvore za pripremanje kandidata za provjeru:

 

  1. OPIS POSLOVA

Stručni suradnik obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– osmišljava i operativno provodi postupak kandidiranja projektnih prijedloga na nacionalne i međunarodne fondove,

– osmišljava, organizira i provodi provedbu projekata u Turističkom uredu,

– kontrolira i ovjerava financijsku dokumentaciju vezanu za provedbu projekata,

– surađuje s tuzemnim i inozemnim informativnim organizacijama, medijima i putničkim agencijama,

– priprema, zajedno s predsjednikom TZ, sjednice Turističkog vijeća i skupštine TZ,

– priprema izvješća o napretku projekta i finalno izvješće,

– kontaktira i koordinira rad sa projektnim partnerima,

– obavlja organizacijsko operativne poslove kod organizacije turističkih manifestacija i uvođenja novih turističkih proizvoda,

– obavlja stručne i administrativne poslove Turističkog ureda,

– organizira prikupljanje, obradu i distribuciju informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području Zajednice,

– sudjeluje na sjednicama Zajednice,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora, odnosno predsjednika Turističke zajednice.

 

  1. PODACI O PLAĆI RADNOG MJESTA

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće kojim je određena osnovica za obračun plaće u iznosu 3.630,00 kuna i koeficijent složenosti poslova 1,90. Slijedom navedenog, plaću čini umnožak osnovice za obračun plaće i koeficijenta složenosti poslova.

 

  1. NAČIN PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provesti će komisija od 3 člana. Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem: pismenog testiranja i intervjua.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismeno testiranje traje 45 minuta. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

 

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija,

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.

 

Rezultati intervjua boduju se na isti način kao i pismeno testiranje.

 

Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova, od 1 do 10. Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismenog testiranja.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

 

Nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata komisija utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova.

 

Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta najkasnije do donošenja odluke o izboru kandidata, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

 

  1. PODRUČJA PROVJERE (PRAVNI IZVORI)
  1. Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14),
  2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 152/08),
  3. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 152/08, 88/10, 110/15 i 121/16),
  4. Zakon o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14),
  5. Zakon o turističkoj inspekciji („Narodne novine“ broj 19/14).

 

POZIV ZA TESTIRANJE BITI ĆE OBJAVLJEN, NAJMANJE 5 DANA PRIJE TESTIRANJA, NA WEB STRANICI I OGLASNOJ PLOČI

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NEDELIŠĆE

 

 

Skip to content