JAVNI NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA

TURISTIČKA ZAJEDNICA

OPĆINE NEDELIŠĆE

Nedelišće, 26. rujna 2018. godine

 

Temeljem članka 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju turizma („Narodne novine“ broj 152/08) i članka 48. Statuta Turističke zajednice Općine Nedelišće, sukladno Pravilniku o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće, te Odluci Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Nedelišće, donesenoj na 25. sjednici, održanoj 26. rujna 2018. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Nedelišće raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto Stručni suradnik

u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće

– 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

 


Uvjeti:

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17) te posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ broj 23/17 i 72/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Pravilnikom o djelokrugu, unutarnjem ustroju, organizaciji sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Nedelišće i to:

 

1.     da ima završen preddiplomski ili diplomski studij društvenog smjera, humanističkog smjera ili geografije;

2.     da ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima u turizmu;

3.     da poznaje jedan strani svjetski jezik;

4.     da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

5.     da poznaje rad na osobnom računalu.

 

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

     životopis,

     dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica ili putovnica),

     dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba/diploma),

     dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu i sl.),

     dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili index obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike ili potpisanu izjavu),

     uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, radni odnos može zasnovati i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi),

     dokaz  o  poznavanju  rada  na  računalu  (preslika  svjedodžbe  ili  certifikata odgovarajuće  obrazovne  ustanove  ili  potpisanu  izjavu), 

     uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (izvornik, ne starije od 6 mjeseci).

  

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).

 

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje i razgovor radi provjere znanja i sposobnosti kandidata za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta.

 

Smatrat će se da je prijavljeni kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

  

Na internet stranici Turističke zajednice Općine Nedelišće (www.tz-nedelisce.hr) objavljen je opis poslova, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i izvori za pripremanje kandidata. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objaviti će se na službenoj internet stranici Turističke zajednice Općine Nedelišće (www.tz-nedelisce.hr) najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja pri nadležnoj službi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

 

Turistička zajednica Općine Nedelišće, M. Tita 1, Nedelišće, 40305 NEDELIŠĆE s naznakom: „NE OTVARAJ – Natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Turistička zajednica Općine Nedelišće zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

 

 

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE NEDELIŠĆE

 

Skip to content